Moment ...

Algemene Voorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden Excursieorganisator

Artikel 1 - Inleidende bepalingen
1. In deze boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Excursieorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen georganiseerde excursies aanbiedt.
Klant:
a. de wederpartij van de excursieorganisator, of
b. degene te wiens behoeve de excursie is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
c. degene aan wie overeenkomstig artikel 7 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot de excursieorganisator is overgedragen.
Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden excursie
2. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen organisator en klant
3. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

Artikel 2 - Totstandkoming en inhoud overeenkomst
1. Aanbod en aanvaarding
a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de klant van het aanbod van de excursieorganisator. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de klant schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
b. Bij boeking via internet richt de excursieorganisator het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de (electronische) bevestiging van de boeking door de excursieorganisator is de klant aan deze overeenkomst gebonden.
2. Herroeping aanbod
Het aanbod van de excursieorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de verkoopsom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De klant heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
3. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de excursieorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde klant – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
5. Informatieplicht klant
a. De klant verstrekt het boekingskantoor of de excursieorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde medeklanten die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en emailadres.
b. Tevens vermeldt de klant bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator.
Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de excursieorganisator van (verdere) deelname aan de excursie overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.
6. Aanmelder
a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de klant(en) enerzijds en de excursieorganisatie en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
7. Gegevens en voorbehouden in publicatie
a. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van de excursieorganisator maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de
overeenkomst.
b. Indien de excursieorganisator algemene voorbehouden in het algemeen gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met deze voorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen.
11. Informatie van derden
De excursieorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 3 - Betaling
1. a. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient binnen 10 werkdagen een aanbetaling van 100% van de totale overeengekomen verkoopsom te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling is de klant in verzuim. Hij wordt daar door of namens de excursieorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De excursieorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 4 - Verkoopsom
1. De gepubliceerde verkoopsom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de klant voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door de excursieorganisator of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.
2. De gepubliceerde verkoopsom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de excursieorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

Artikel 5 - Informatie
1. Indien de klant de excursie niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

Artikel 6 - Wijzigingen door de klant
1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de klant wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de klant de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 20,- per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist.
2. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de klant onverwijld worden meegedeeld. De klant kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 8 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de klant op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende klanten wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 8 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

Artikel 7 - In-de-plaatsstelling
1. Tijdig voor de aanvang van de excursie kan de klant zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
− de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
en
− het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór uitvoering ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
en
− de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
2. De aanmelder, de klant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de excursieorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de verkoopsom, de in artikel 6 lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 8 - Annulering door de klant
1. Standaard-annuleringskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de klant naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- Tot 120 uur voor de aanvang van de excursie: 80 % van de verkoopsom
- Binnen 48 uur voor aanvang van excursie 100 % van de verkoopsom

Artikel 9 - Opzegging door de excursieorganisator
1. De excursieorganisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de excursieorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3.a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de klant kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de klant.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan de excursieorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de excursieorganisator.
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de klant noch aan de excursieorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 11.

Artikel 10 - Wijziging door de excursieorganisator
1. a. De excursieorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 9 lid 2. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de klant mee, nadat de excursieorganisator van de wijziging op de hoogte is gesteld.
b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de klant de wijziging(en) afwijzen.
c. Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de klant de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid en overmacht
1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 is de excursieorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
2. Indien de excursie niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 15 lid 1.
3. Indien de excursie niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de excursieorganisator onverminderd het bepaalde in de artikelen 12 en 13 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan de excursieorganisator is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de klant; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de excursie begrepen diensten is betrokken; of
c de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de excursieorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
4. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12 - Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid excursieorganisator
1. a. Ingeval op een in de excursie begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de excursieorganisator dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
b. De excursie organisator is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de klant zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis-, wettelijke aansprakelijkheids- en/of annuleringskostenverzekering.
2. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de excursieorganisator beperkt tot ten hoogste driemaal de verkoopsom.
3. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de excursieorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de excursieorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 13 - Verplichtingen van de klant
1. De klant(en) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de excursieorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte klant.
2. a. De klant die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een excursie daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de excursieorganisator van (voortzetting van) de excursie worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
b. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de klant niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
3. De klant is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 15 lid 1 te voldoen.
4. Iedere reiziger dient zich uiterlijk binnen 22 uur op het aangegeven tijdstip in de boekingsovereenkomst bij de excursieorganisatie te melden op de beschreven plaats (in de boekingsovereenkomst) bij vertegenwoordig van de excursieorganisator. Hier zal klant de actuele vertrektijden en vertrekplaatsen ontvangen van excursieorganisator en eventuele tickets.

Artikel 14 - Rente en incassokosten
De klant die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de excursieorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 15 - Klachten
1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 11 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de klant zich te melden bij lokale vertegenwoordiging van de excursieorganisator.
2. a. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen 10 werkdagen na afloop van de excursie of de genoten dienst schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de excursieorganisator of het boekingskantoor.
b. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de klant van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij de excursie te worden ingediend.
c. Indien de klant de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de excursieorganisator niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft.
d. De excursieorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

What the party people say

WHAT GREAT TIME, THANKS YUNTERS PARTY CREW

Party Crew Feedback

Why Yunters?

Genieten met Yunters

Genieten met Yunters

Yunters.com is er voor jou! Wil jij maximaal genieten van jouw zomervakantie, boek dan snel jouw kroegentochten en excursies...

Check It !

The Yunters Party Crew

The Yunters Party Crew

Yunters heeft op alle bestemmingen die je op deze website vindt een eigen Partycrew. Deze Partycrew bestaat uit...

Check It !

Waarom Yunters?

Waarom Yunters?

Waarom met de Yunters Partycrew mee? Leuke mensen die de leukste hotspots op jouw bestemmingen kennen Je ontmoet veel andere...

Check It !
  • 100% TevredenheidGegarandeerd door Yunters Party Crew
  • Eigen Party CrewAan de Cost Brava en in Amsterdam
  • Best ToursDe leukste tours, de laagste prijzen
  • Vragen?info@yunters.com

Log in

create an account